Architektonické řešení


Řadové rodinné domy Písnice - Ke Kašně


Stavební řešení

Hlavním stavebním objektem je soubor 3 dvoupodlažních objektů: A, B a C.  Objekt A se skládá ze tří jednotek A1, A2 a A3, objekt B se skládá z jednotek B1, B2 a B3 a objekt C se skládá z jednotek C1, C2 a C3. Objekty jsou dispozičně stejné.  

Všechny 3 objekty jsou obdélníkového půdorysného tvaru:

 • Objekt Aje o celkových půdorysných rozměrech 22,87m x 14 m
  • Dům A1 je krajní a o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14 m
  • Dům A2 o půdorysných rozměrech 7,5 m x 14 m
  • Dům A3 o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14 m.
 • Objekt Bje o celkových půdorysných rozměrech 22,75m x 14 m.
  • Dům B1 je krajní a o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14 m
  • Dům B2 o půdorysných rozměrech 7,5m x 14 m
  • D ům B3 o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14
 • Objekt Cje o celkových půdorysných rozměrech 22,75m x 14 m.
  • Dům C1 je krajní a o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14 m
  • Dům C2 o rozměrech 7,5m x 14 m
  • Dům C3 o rozměrech 7,685 m x 14 m

 

Konstrukční a materiálové řešení

Pisnice vizualizace - obr. 5

Vnitřní i vnější svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramického zdiva (tvárnice Porotherm 300). Vodorovné stropní desky nad 1.NP a 2.NP budou železobetonové z filigránů. Vnitřní dvouramenná schodiště jsou uvažována jako železobetonová prefabrikovaná uložená na stropní desku přes ozub.

Rodinné domy jsou založeny vždy samostatně na základových pasech z prostého betonu a srovnávací železobetonové monolitické desce, pod kterou se provede podkladní beton. Všechny zmíněné konstrukce budou založeny do únosné vrstvy. Obvodové a nosné zdivo objektů je navrženo z keramických tvarovek. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z EPS a hladkou stěrkovou omítkou. V částech fasády budou plochy opatřeny provětrávaným obkladem ze dřeva. Budou použita dřevěná okna z EURO profilů. Vnitřní příčky jsou navrženy také z keramických tvarovek. Střechy objektů jsou navrženy jako ploché s krytinou z asfaltových modifikovaných pásů.

Navrhovaná stavba včetně stavby obslužné komunikace je navržena v souladu s požadavky dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Příjezd po obslužné komunikaci je bezbariérový, stejně jako všechna navržená stání díky podélnému způsobu umístění parkovacích míst. Vstup do objektu je přístupný bezbariérově z navazujících chodníků, obytné prostory v 1.PP jsou přístupné taktéž bezbariérově.

 

Podlahy, obklady

Pro všechny obytné místnosti a kuchyňský kout bude použita plovoucí podlaha laminátová - HARO s pokládkou a protihlukovou podložkou. V prostoru, koupelen, WC, schodiště, chodeb, předsíně a skladu, bude položena keramická dlažba. Podlaha garáže bude z kvalitní betonové stěrky.  Podlahy v sociálních zařízeních budou vždy opatřeny hydroizolační stěrkou včetně vytažení fabionů. Přechody mezi jednotlivými typy krytin budou opatřeny přechodovými lištami.

 

Topení

Domy budou vytápěny tepelnými čerpadly IVT v systému vzduch -  voda.V koupelně bude otopný žebřík.

 

Slaboproud

V každém rodinném domě bude přiveden telefonní kabel a bude osazena datová zásuvka. V případě zájmu je možno v rámci domu rozvést strukturovanou kabeláž - datovou síť, přípojku poskytovatele internetu projekt nezahrnuje. Dle dostupných informací je společností O2, plánováno položení optického kabelu v dané ulici v r. 2024. V každém RD bude instalován rozvod společné televizní antény STA s anténním systémem na samostatném anténním stožáru, který bude osazen na ploché střeše. Anténní stožár bude osazen anténní sestavou FM+TV (rezerva pro SAT).

Dešťové vody ze střechy RD budou odvedeny pomocí vyhřívaných střešních vpustí. Ležatou kanalizací v zemi budou svedeny do akumulační nádrže o objemu 3m3. Z akumulační nádrže bude přepadem voda vedena do vsakovacího zařízení na pozemku budoucího majitele.

V každé kuchyni bude instalován odsavač par nad varným centrem. Odsavač par bude napojen na potrubí odvedené nad střechu objektu. Odsavače jsou dodávkou stavby a jsou vybaveny vlastním ventilátorem, zpětnou klapkou, tukovým filtrem a osvětlením.

 

Dopravní řešení – areál

Navrhované dopravní napojení areálu pro ŘRD bude vjezdem z jižní hrany stávající obytné ulice Ke Kašně. Obsluha MHD je zastoupena linkami autobusu 113, 331 a 333, zastávka K Březině v ulici Libušská severně od vyústění ulice K Vrtilce do Libušské. Zastávka se nalézá ve vzdálenosti 300 m.

Vjezd do areálové komunikace je pro všechny RD společný. Vjezd je navržen délky 7,25m v šířce 6,0m s vjezdovými složeným oblouky 3,65m a 6,15m.

Vlastní areálová komunikace mezi vjezdem a vstupy do rodinných domů je navržená jako obytná ulice celkové délky 85,93m. Tento obytný prostor má při své severní hraně navržen parkovací pás pro sedm stání západně od vjezdu a čtyři stání východně od vjezdu. Parkovací stání jsou šířky 2,25m a délky 5,50m. Koncová stání jsou délky 7,75m.

Jižní hrana areálových ploch je tvořena vstupy a vjezdy do jednotlivých řadových domů. Tyto jsou od sebe odděleny ostrůvky zeleně o šířce 3,11m. Vjezdy jsou společné se vstupy a jsou celkové šířky 4,84m. Vlastní společný pojížděný a pochozí prostor mezi parkovacími stáními a vjezdy a vstupy se větví doleva a doprava podélně s čelní fasádou rodinných domů je navržen v šířkách 4,6 resp. 4,77m. Východně vedle vjezdu se nachází kryté stání pro popelnice na směsný odpad. Parametry areálových ploch umožňují otáčení osobních vozidel i vjezd a výjezd vozidel popelářů.

 

Vyřizuje

Jan Hrnčíř

+420 224 919 013

+420 603 270 707